Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

O nas

Neuropedia -Encyklopedia Neuronauki to internetowe czasopismo, publikowane na portalu neuropedia.org.pl, prezentujące rzetelną, na bieżąco uaktualnianą wiedzę naukową z zakresu neuronauki, inspirowane portalami takimi jak Wikipedia i Scholarpedia, stworzone na potrzeby środowiska posługującego się językiem polskim, stawiające sobie następujące cele:

 • szerzenie rzetelnej i aktualnej wiedzy z dziedziny neurobiologii, neurofizjologii i neuroinformatyki;

 • rozwój i upowszechnianie poprawnego polskiego słownictwa naukowego.

Wzorem Scholarpedii, artykuły opublikowane w Neuropedii. Encyklopedii Neuronauki pisane są przez 1) naukowców będących ekspertami w danej dziedzinie, lub też przez osoby nie będące ekspertami, pod warunkiem, że zostały zarekomendowane przez osoby będące ekspertami w danej dziedzinie, 2) są recenzowane przez przynajmniej dwóch recenzentów i 3) mogą być rozwijane lub uaktualniane w przyszłości w sposób ciągły, przy czym zmiany wprowadzane przez autora, lub proponowane przez kogokolwiek innego wymagają akceptacji redaktora merytorycznego i/lub prowadzącego.

Zasady publikowania i dostępu do artykułów czasopisma Neuropedia Encyklopedia Neuronauki

 • dostęp czytelników do wszystkich opublikowanych artykułów jest otwarty i bezpłatny → przy czym korzystanie z materiałów wymaga zacytowania czasopisma Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki zgodnie z wzorem podanym poniżej;
 • autorzy nie płacą za publikację artykułu ani za jego aktualizacje lub wprowadzone zmiany;
 • redaktorzy, recenzenci i autorzy artykułów nie są wynagradzani za swoją pracę;
 • redaktorzy, recenzenci i autorzy artykułów działają jawnie i zawsze używają swoich nazwisk;
 • korzystynie z opublikowanych materiałów musi być z w zgodzie z warunkami licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).

Artykuły opublikowane w Neuropedii – Encyklopedii Neuronauki cytowane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami cytowania artykułów w wydawnictwach naukowych np.:

Kossut M. (2014) Plastyczność mózgu. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):2.

Powyższa cytacja odnosi się do najnowszej wersji artykułu. Możliwe jest również cytowanie określonej wersji artykułu np.:

Lewandowski MH. (2014) Zegar biologiczny. Neuropedia. Encyklopedia Neuronauki 1(1):4, wersja 1.

Lista wydanych numerów czasopisma i opublikowanych artykułów znajduje się na stronie Archiwum.

Styl artykułów

Ze względu na encyklopedyczny charakter czasopisma, publikowane w nim artykułu są z założenia krótkimi przeglądowymi opracowaniami, prezentującymi wiedzę w danej dziedzinie w sposób przystępny dla osób spoza środowiska naukowego, pisane z zgodnie z zasadami przyjętymi dla artykułów naukowych. Specjalistyczne słownictwo naukowe powinno zostać wyjaśnione w artykule lub poprzez odwołanie do słownika dostępnego w portalu Neuropedia. Odwołania do innych artykułów publikowanych w zarówno w czasopismach internetowych, jak i w specjalistycznych czasopismach naukowych, powinny pozwolić czytelnikowi na dalsze pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie.

Zasady dotyczące cytowania publikacji w artykułach Neuropedii

W artykułach Neuropedii – Encyklopedii Neuronauki obowiązuje sposób cytowania prac w treści artykułu z pokazanymi nazwiskami w nawiasach, np. (Kossut i wsp., 2009). Format listy referencji został przyjęty za PlosOne (format obsługiwany przez EndNote i Reference Menager) z następującymi zmianami; obowiązuje porządek alfabetyczny na liście referencji oraz polskie określenia, DOI podawane jest jako dodatkowa informacja do tradycyjnej informacji o numerze zeszytu i stronach, a nie alternatywna.

Poniżej szczegóły dotyczące tworzenia spisu publikacji z przykładami:

Prace opublikowane:
Liguz-Lecznar M, Waleszczyk WJ, Zakrzewska R, Skangiel-Kramska J, Kossut M, i wsp. (2009) Associative pairing involving monocular stimulation selectively mobilizes a subclass of GABAergic interneurons in the mouse visual cortex. J Comp Neurol 516: 482-492. DOI: 10.1002/cne.22129.
Szkudlarek HJ, Orlowska P, Lewandowski MH (2012) Light-induced responses of slow oscillatory neurons of the rat olivary pretectal nucleus. PLoS One 7(3): e33083. DOI: 10.1371/journal.pone.0033083.
Uwaga: Użycie numeru DOI dla artykułów jest akceptowane jako dodatkowe do tradycyjnej informacji o numerze zeszytu i stronach.
Zaakceptowane, ale nieopublikowane prace:
Jak powyżej, z : w druku” zamiast numerów stron.
Artykuły w czasopismach lub serwisach elektronicznych:
Destexhe A, Bedard C (2013) Local field potential. Scholarpedia 8(8): 10713. Dostępne: http://www.scholarpedia.org/article/Local_field_potential.
Książki:
Sadowski B, Chmurzyński JA (1989) Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Polska.
Rozdziały w książkach:
Hansen B (1991) New York City epidemics and history for the public. W: AIDS and the historian. Bethesda: National Institutes of Health. USA. s: 21-28.

 

Zespół redakcyjny

 • dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • prof. dr hab. Marian Lewandowski, Uniwersytet Jagieloński
 • dr hab. Wioletta Waleszczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • dr hab. Daniel Wójcik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

 

Redaktorzy działów

 • Neurofeedback – prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Neuroplastyczność – prof. dr hab. Małgorzta Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Zegar biologiczny – prof. dr hab. Marian Lewandowski, Uniwersytet Jagieloński

Kontakt z redakcją: neuropedia@nencki.gov.pl