Sponsorzy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Aktualności
Artykuły
Czasopismo Neuropedia
Kontakt
Ludzie i instytucje
Neuro-rynek
Neurofeedback
Neuroplastyczność
Ośrodki neuronaukowe w Polsce
Przepisy prawne dotyczące badań naukowych
Słownik
Układy zmysłowe
Wielcy polscy neurofizjolodzy
Zegar biologiczny
Zwierzęce modele w neuronauce

A AAV

AAV (skrót od ang. adeno-associated virus) – wirus należący do parwowirusów, “stowarzyszony” z adenowirusem. Nazywany jest również dependowirusem. Rodzaj wirusa, który bez wsparcia adenowirusa (współinfekcji adenowirusem) lub wirusa Herpes nie może się samodzielnie namnażać (replikować). Ten rodzaj wirusa wykorzystuje się w badaniach podstawowych i próbach klinicznych, używając go jako nośnika genów, wprowadzanych do komórek i […]

A Agnozja wzrokowa

Agnozja wzrokowa, zaburzenia świadomej percepcji. Powstaje w wyniku uszkodzenia drogi brzusznej (widzenie dla percepcji) – od płata potylicznego do płata skroniowego (transformacja allocentryczna bodźców wzrokowych – osadzonych w świecie zewnętrznym). Rodzaje agnozji wzrokowych: agnozja wzrokowa kształtu, agnozje koloru, anomia koloru, achromatopsja, agnozja głębi i ruchu, agnozja kojarzeniowa, prozopagnozja.

A Ataksja wzrokowa

Ataksja wzrokowa (optyczna,  ang. optic ataxia), niemożność inicjowania prawidłowych reakcji ruchowych na bodźce wzrokowe. Zaburzenia automatycznej kontroli ruchowej. Powstaje w wyniku uszkodzenie tzw. grzbietowej drogi wzrokowej (widzenie dla akcji) – od płata potylicznego do płata ciemieniowego (transformacja egocentryczna bodźców –relatywnie do efektora). Pacjenci z ataksja wzrokową nie tylko źle sięgają po przedmiot (pomimo właściwego ruchu oczu), ale także […]

A Autorzy słownika

AW – prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Zakład Neurofizjologii, IBD im. M. Nenckiego EK – dr hab. Ewa Kublik, Zakład Neurofizjologii, IBD im. M. Nenckiego MS – prof. dr hab. Małgorzata Skup, Zakład Neurofizjologii, IBD im. M. Nenckiego WW – dr hab. Wioletta Waleszczyk, Zakład Neurofizjologii, IBD im. M. Nenckiego JB –  Joanna Borowska, studentka […]

C Czopki

Czopki – grupa fotoreceptorów, światłoczułych komórek siatkówki. Gęstość czopków jest największa w centrum siatkówki. Odpowiadają za widzenie przy dziennym oświetleniu, widzenie z dużą rodzielczością przestrzenną i czasową oraz, dzięki temu, że występują w trzech typach o różnej czułości spektralnej, za widzenie barwne.

E Eco-HAB

  Eco-HAB – narzędzie służące do w pełni zautomatyzowanego testowania interakcji społecznych myszy. Jest odpowiedzią na palącą potrzebę stworzenia systemu eksperymentalnego, którego wyniki byłyby powtarzalne i miarodajne, a także aby w miarę możliwości zmniejszyć stres zwierząt związany z ich udziałem w doświadczeniu. Jego budowa przypomina system nor, w których myszy żyją na wolności. Gryzonie mieszkają […]

E EJN

EJN (European Journal of Neuroscience) – oficjalne czasopismo FENS,  publikujące  prace naukowe z dziedziny neuronauki. Strona internetowa: EJN

F FENS

FENS (Federation of European Neuroscience Societies) – Federacja Europejskich Towarzystw Neuronauki. Jest to organizacja zrzeszająca  ponad 20 000 naukowców z 32 krajów Europy. W skład FENS wchodzą 42 towarzystwa, w tym Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. Celem FENS jest wspieranie badań układu nerwowego poprzez organizację konferencji, warsztatów i szkół, wspieranie współpracy międzynarodowej, wydawnictwo czasopisma z […]

G GABA

GABA (kwas gamma-aminomasłowy, ang. gamma-Aminobutyric acid) – aminokwas, główny neuroprzekaźnik o charakterze hamulcowym w układzie nerwowym, powodujący hiperpolaryzację  komórki postsynaptycznej.

M Melanopsynowe komórki zwojowe siatkówki

Melanopsynowe komórki zwojowe siatkówki (ang. melanopsin-containing retinal ganglion cells) – grupa czułych na światło komórek zwojowych siatkówki. Komórki melanopsynowe ulegają pobudzeniu pod wpływem światła bezpośrednio oddziaływującego na receptory błonowe komórki, a także pod wpływem informacji docierającej z fotoreceptorów. Celem projekcji tych komórek są struktury mózgu związane z zegarem biologicznym oraz podkorowe struktury układu wzrokowego.

N Neuron

Komórka nerwowa – podstawowa jednostka układu nerwowego. Neuron składa się z ciała komórki i wypustek: dendrytów i (zazwyczaj jednego) aksonu, który czasem tworzący odgałęzienia (kolaterale). Pobudzenie neuronu powoduje gwałtowną zmianę potencjału błonowego, zwaną potencjałem czynnościowym (iglicą), rozchodzącą się wzdłuż aksonu, od ciała komórki do zakończeń drzewka aksonowego.

N Neuron projekcyjny

Neuron projekcyjny (ang. projection neuron) – neuron, którego akson wysyłany jest do innej struktury mózgu. Neuron projekcyjny, który odbiera informacje z innej struktury i przekazuje je do struktur(y) kolejnego piętra przetwarzania informacji nazwiemy neuronem przekaźnikowym (ang. relay neuron).

N Neuron wstawkowy, interneuron

Neuron wstawkowy, interneuron (ang. interneuron) – neuron lokalny, którego akson nie wychodzi poza obręb jednej struktury. Słowo interneuron niesłusznie bywa traktowane jako określenie neuronu o charakterze hamulcowym. Nie wszystkie z neuronów wstawkowych to neurony hamulcowe (GABAergiczne), niektóre wydzielają kwas glutaminowy lub acetylocholinę. Nie wszystkie neurony wydzielające neurotransmiter GABA to interneurony – niektóre mają charakter projekcyjny.

N Neuronauka

Neuronauka (ang. neuroscience) – wspólne określenie wielu dziedzin nauki zajmujących się badaniem budowy, funkcji i patologii układu nerwowego; obejmuje m.in. neuroanatomię, neurofizjologię, neurobiologię, neurofarmakologię, neuropsychologię, neurokognitywistykę i neuroinformatykę oraz odpowiednie dziedziny badań klinicznych takich jak neurologia, psychiatria i inne …

N Neuroplastyczność

Neuroplastyczność – plastyczność neuronalna, plastyczność układu nerwowego – zdolność układu nerwowego  do zmian strukturalnych i funkcjonalnych pod wpływem stymulacji, doświadczenia, przetwarzanej informacji lub zmian w środowisku zewnętrznym, a także pod wpływem zmian w układzie nerwowym.  Neuroplastyczność stanowi podłoże dla takich zjawisk, jak uczenie się, pamięć, zmiany rozwojowe, zmiany kompensacyjne po uszkodzeniach układu nerwowego.

O Oscylacje

Oscylacje – proces okresowy lub nieokresowy (od regularnie sinusoidalnego do chaotycznego). Oscylacje aktywności neuronalnej zawierają się między tymi ekstremami i zawierają okresy o dużej (paczki) i małej aktywności neuronalnej (co objawia się autokorelogramami z bocznymi szczytami). Oscylacje te występują często w zakresie wyróżnionych pasm częstotliwości (delta < 4 Hz; theta 4-7 Hz; alfa 8-12 Hz; […]

P Pręciki

Pręciki – grupa fotoreceptorów, światłoczułych komórek siatkówki. Pręciki są najliczniejszą grupą fotoreceptorów. Odpowiadają za widzenie przy słabym oświetleniu.

R Retinotopia

Retinotopia – topograficzne odwzorowanie siatkówki w strukturze układu wzrokowego. Retinotopia stanowi podstawę do wyróżnienia okolicy korowej jako niezależnej wzrokowej okolicy korowej, natomiast nie wszystkie struktury podkorowego układu wzrokowego posiadają tę cechę.

S SFN

SFN – Society for Neuroscience jest obecnie największym na świecie towarzystwem poświęconym naukowym i klinicznym badaniom układu nerwowego. SFN wydaje prestiżowe czasopismo naukowe The Journal of Neuroscience, organizuje coroczne konferencje gromadzące do 30 tysięcy uczestników oraz prowadzi działalność popularyzującą wiedzę o układzie nerwowym np. na stronie Brainfacts.

S Siatkówka

Siatkówka – czuła na swiatło wewnętrzna warstwa oka. Zawiera fotoreceptory oraz kilka typów komórek nerwowych: komórki dwubiegunowe, komórki poziome, komórki amakrynowe oraz komórki zwojowe przekazujące  informację na wyższe pietra układu wzrokowego.

S Sieć uwagowa brzuszna

Uwaga to proces, za pomocą którego mózg dokonuje selekcji informacji. Brzuszna sieć uwagowa (ang. ventral attentional network, VAN) jest zaangażowana w automatyczne przekierowanie uwagi na bodźce o wyróżniających się cechach (procesy „z dołu do góry”). Brzuszna sieć uwagowa składa się z okolicy styku skroniowo-ciemieniowy (temporoparietal junction, TPJ) oraz brzusznej kory czołowej (ventral frontal cortex, VFC).

S Sieć uwagowa grzebietowa

Uwaga to proces, za pomocą którego mózg dokonuje selekcji informacji. Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) jest zaangażowana w wolicjonalne kierowanie i utrzymywanie uwagi zgodnie z wewnętrznymi motywacjami zależnymi od subiektywnych celów i intencji osobnika (procesy „z góry na dół”). Grzebietowa sieć uwagowa (ang. dorsal attentional network, DAN) składa się z przedniego pola wzrokowego (frontal eye […]

Ś Ślepota korowa

Ślepota korowa, ślepowidzenie (ang. cortical blindness) – nieprzypadkowe, adekwatne reakcje na bodźce wzrokowe przy braku świadomej percepcji bodźców pojawiających się w obszarze ubytku pola widzenia. Powstaje w wyniku uszkodzenia pierwszorzędowej kory wzrokowej (V1). W zależności od rozmiaru uszkodzenia może dotyczyć małej części pola widzenia (ubytek pola widzenia – ang. łac. scotoma), połowy (hemianopsja) lub całego pola widzenia. […]

Ś Ślepota uwagowa

Ślepota uwagowa, niezauważanie bodźców poza polem uwagi. Powstaje w wyniku uszkodzenia tylnej części płata ciemieniowego.

S Somatotopia

Somatotopia – topograficzne odwzorowanie układu ciała w obrębie czuciowych i ruchowych struktur mózgu. Reprezentacje w korze mózgu człowieka zwyczajowo określa się zdrobniałym mianem ludzika (homunculus) czuciowego lub ruchowego. Proporcja poszczególnych części ciała w obrębie reprezentacji w mózgu związana jest z liczbą receptorów czuciowych lub liczbą stawów i mięśni danej części ciała. Człowieczek czuciowy i ruchowy maja […]

S Synchronizacja

Synchronizacja (ang. synchronization) – wspólna aktywność neuronów. Synchronizacja może wynikać z: (i) wspólnego wejścia anatomicznego; (ii) wspólnego bodźca; (iii) wzajemnego pobudzania (samoorganizacja obwodów funkcjonalnych Hebba). W analizie korelacji aktywności iglicowej (potencjałów czynościowych) neuronów synchronizacja charakteryzuje się wysokim szczytem kroskorelogramu. Szczyt kroskorelogramu w zerze oznacza jednoczasową aktywność badanych komórek; jego przesunięcie względem zera oznacza opóźnienie jednej aktywności względem […]

W WEKTOR WIRUSOWY

Wektor wirusowy (ang. viral vector) – zmieniona cząstka wirusa, stosowana jako nośnik genów, wprowadzanych do komórek i tkanek, w celu zastąpienia wadliwego genu lub wzbogacenia genomu w przenoszony gen (transgenizacja). Aby cząstka wirusa była bezpieczna w użyciu, pozbawia się ją zdolności do namnażania się lub modyfikuje tak, by np. zachowała zdolność atakowania i niszczenia komórek […]

Z Zbiór neuronów

Zbiór neuronów (ensamble) – zaproponowana przez D. Hebba reprezentacja obiektów (również poznawczych) złożonych z pojedynczych neuronów reprezentujących obiekty prostsze. Ważną cechą z.n. jest spójność (np. określona częstotliwość oscylacji) pozwalająca wyróżnić jego aktywność wśród sieci neuronalnej. Zbiór wymaga połączeń wzajemnych o dużej wadze.

Z Zegar biologiczny

Zegar biologiczny –  wykształcony ewolucyjnie mechanizm organizmów żywych, który generuje ich rytmy biologiczne oraz synchronizuje je do cyklicznie zmieniających się warunków środowiskowych